Salgsbetingelser

Betingelser for kjøp og bruk av kurs på artskill.no

Velkommen til vår digitale plattform for kurs. Tilbudet på artskill.no omfatter videobaserte kurs, webinarer og coaching på nett. Ved opprettelse av konto og kjøp, eller annen bruk av artskill.no, bekrefter du at du har lest, forstått og samtykket til betingelsene og at du vil overholde alle gjeldende lover og forskrifter. Betingelsene utgjør en bindende avtale mellom deg og Artskill AS («selger»).  Du må godta Betingelsene for å bruke tjenestene på artskill.no.

Du bør lese disse betingelsene godt før du kjøper kurs. Send oss gjerne en e post om du lurer på noe.  Du finner også svar på vanlige spørsmål på vår FAQ.

Generelt
Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av tjenester over internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven. Disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

1. Avtalen
Avtalen består av disse Betingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene
Selger er Artskill AS, Nesgårdsveien 51. 3148 Hvasser, «Artskill».
Organisasjonsnummer: 825 374 892
E-post: post@artskill.no
Telefon: 907 98 904

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris
Den oppgitte prisen for kurset er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som Artskill før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til Artskill.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Artskill i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen
Artskill kan kreve betaling kurset fra det tidspunkt kurset er åpnet av kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan Artskill reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

6. Levering
Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har kjøpt kurset. Kjøper har rett til bruk av kurset i ett år etter at det ble kjøpt. Artskill tar forbehold om at kurset kan tas ut av porteføljen hvis det skulle vise seg å være feil eller mangler. I så fall vil plikter Artskill å gi kjøper beskjed i god tid.

7. Angrerett
Avtalen er unntatt fra angrerett. For digitale innholdstjenester som leveres så snart avtalen er inngått faller angreretten bort straks tjenesten tas i bruk. Dette forutsetter at kjøper uttrykkelig samtykker før betaling av kurset, før angrefristens utløp og erkjenner at angreretten faller bort.

For kjøper av kurs i Artskill vil en slik erklæring måtte avgis på nettsiden før kjøpstransaksjonen gjennomføres.

8. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.

Kjøper kan benytte sin reklamasjonsrett ved å skrive til oss på e-post: post@artskill.no. Oppgi vennligst ditt navn og fakturanummer. Reklamasjonen må skje skriftlig.

9. Rettigheter
Alt innhold som utgjør en del av Artskill.no og all programvare som brukes på nettstedet, eies av Artskill, og er beskyttet av norske og gjeldende internasjonale lover og avtaler, inkludert og uten begrensning opphavsrett og andre lover og avtaler som beskytter intellektuell eiendom og eiendomsrett.

Kjøper er innforstått med at kursene er kun til bruk av kjøper personlig og ikke kan deles eller videreselges til en tredjeperson.

9. Artskills rettigheter ved kjøperens mislighold
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes Artskill eller forhold på Artskills side, kan Artskill i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene stenge kjøpers tilgang til kurset, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Artskill vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling og inkassogebyr.

Oppfyllelse
Artskill kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen.

Heving
Artskill kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Artskill kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter Artskill en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan Artskill heve kjøpet.

10. Konfliktløsning
Klager rettes til Artskill innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Salgsbetingelsene ble sist oppdatert: 12. mai 2023